Ogólne Warunki Sprzedaży, Naprawy i Gwarancji

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych dalej „Warunkami”) określenia należy rozumieć:

1. „Sprzedawca”/”Serwis” – HYDROG Rogalewski i Wspólnicy Sp.J.;

2. „Kupujący”/”Klient” – osoba fizyczna lub osoba prawna nie będące konsumentami wskazane jako kupujący w Zamówieniu/ Klient w karcie zlecenia

3. „Towar” – towar lub usługa będące przedmiotem sprzedaży;

4. „Zapytanie ofertowe” – pisemne zapytanie Kupującego skierowane do Sprzedawcy w celu otrzymania oferty Sprzedawcy;

5. „Oferta” – pisemne oświadczenie Sprzedawcy przekazane Kupującemu w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

6. „Zamówienie” – pisemne oświadczenie Kupującego o przyjęciu Oferty;

7. „Potwierdzenie Zamówienia” – pisemne oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające zawarcie Umowy;

8. „Umowa” – umowa sprzedaży Towaru, zawarta między Sprzedawcą a Kupującym na podstawie Oferty oraz Zamówienia z zachowaniem Warunków;

9. „Karta Zlecenia”- karta sporządzana podczas przyjmowania pojazdu lub urządzenia do naprawy, zawierająca dane Klienta, dane samochodu lub urządzenia, opis usterki oraz zakres przewidywanych czynności naprawczych do wykonania.

10.”Koszty szacunkowe” – płatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie szacowania.

11. „Strony” – Sprzedawca/Serwis oraz Kupujący/Klient.

§ 2. Niniejsze Warunki dotyczą Umów, których miejsce wykonania znajdować się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ze względu na miejsce wykonania Umowy zawartej na podstawie niniejszych Warunków, konieczne będzie zastosowanie regulacji dotyczących eksportu z terytorium RP, Warunki niniejsze znajdą zastosowanie w zakresie nie wyłączonym takimi regulacjami a Umowa określi sposób wykonania obowiązków z tym związanych.

§ 3. Kupujący/Klient, który składa Zamówienie /Zlecenie u Sprzedawcy/ w Serwisie, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki.

§ 4. Wszelkie informacje lub uściślenia ustne pochodzące od Sprzedawcy/Serwisu muszą być potwierdzone pisemnie by stały się wiążące.

§ 5. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.

§ 6. Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów sprzedaży Towarów zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym (w tym Umów) oraz umów napraw zawieranych przez Serwis z Klilentem, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualnie uzgodnione postanowienia umów nie stanowią inaczej.

II. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§ 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia.

§ 2. Postanowienia Zamówienia sprzeczne z Warunkami lub Ofertą wymagają wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy i stanowią nową ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Umowa zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia. Artykułu 682 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

§ 3. Zaliczka złożona przez Kupującego nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia zgodnie z pkt. V § 4 Warunków.

§ 4. Zmiana Umowy na prośbę Kupującego może pociągnąć za sobą zmianę daty dostarczenia i ceny Towaru.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

§ 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia. Odstąpienie jest skuteczne za zapłatą odstępnego w wysokości zaliczki zapłaconej przez Kupującego. Sprzedawca będzie mógł zatrzymać kwotę odstępnego, a także żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku odstąpienia od Umowy przez Kupującego.

§ 2. W przypadku wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w § 1, Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłacenia należności za uprzednio wykonane przez Sprzedawcę świadczenia oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę przed otrzymaniem przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Do kosztów poniesionych przez Sprzedawcę zalicza się zarówno koszty już poniesione, jak również koszty, do poniesienia których Sprzedawca zobowiązał się wobec osób trzecich, koszty poniesione przez Sprzedawcę w celu należytego wykonania Umowy, jak również koszty podjęcia działań zmierzających do zakończenia wykonywania Umowy w związku z odstąpieniem.

§ 3. Na wynagrodzenie oraz koszty, o których mowa w § 2 powyżej, Sprzedawca wystawi stosowną fakturę.

§ 4. W przypadku nie wykonania przez Kupującego ciążących na nim obowiązków określonych w niniejszych Warunkach oraz w Umowie, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez zachowania terminu dodatkowego (ze skutkiem natychmiastowym), o ile postanowienia Warunków lub Umowy nie stanowią inaczej.

§ 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie jest zobowiązany względem Kupującego do naprawienia szkody wynikłej wskutek odstąpienia od Umowy w trybie § 4. powyżej.

IV. CENA I PŁATNOŚĆ

§ 1. Towary będą kupowane przez Kupującego po aktualnych cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca poinformuje Kupującego o aktualnych cenach Towarów.

§ 2. Ceny wskazane w Ofercie są cenami netto – nie zawierają podatków, kosztów przesyłki i opakowania.

§ 3. W braku odmiennych postanowień Umowy, cenę wraz ze wszelkimi dodatkowymi płatnościami Kupujący powinien zapłacić gotówką przy odbiorze Towaru lub – za zgodą Sprzedającego – w terminie 7 dni od daty odebrania Towaru (termin płatności).

§ 4. Jeżeli płatność ma być dokonana poprzez zapłatę faktury o odroczonym terminie płatności, Sprzedawca może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności, w szczególności w postaci:

1. weksla własnego in blanco wraz z oświadczeniem wekslowym;

2. przedpłaty;

3. poręczenia;

4. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej płatności z tytułu ceny sprzedaży i kosztów dostarczenia Towaru.

§ 5. Jeżeli cenę Towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej a w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, zapłata będzie dokonana według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.

§ 6. Za chwilę zapłaty uważa się moment, w którym cała należność będzie mogła być wykorzystana przez Sprzedawcę; w szczególności chwilą taką jest moment wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy (rzeczywista zaplata należności).

§ 7. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą za Towar, Sprzedający może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej a także żądając wydania przez Kupującego Towaru, za który nie dokonano zapłaty.

§ 8. W razie zwłoki Kupującego z zapłatą za Towar sprzedany na podstawie Umowy, także inne należności Kupującego na rzecz Sprzedawcy (w tym z innych Umów) stają się natychmiast wymagalne po otrzymaniu przez Kupującego stosownego zawiadomienia od Sprzedawcy. Ponadto w takim przypadku Sprzedawca może wedle swego wyboru:

1. odmówić wydania innego Towaru do tej pory nie wydanego Kupującemu, także w przypadku, gdy obowiązek wydania tego Towaru wynikał z innej umowy, niż ta, której warunki płatności nie zostały dotrzymane; lub

2. odstąpić bez zachowania terminu dodatkowego od innych Umów zawartych z Kupującym w terminie 30 dni od daty powstania zwłoki, o której mowa w § 8 powyżej; lub

3. żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

§ 9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody, które poniósł Kupujący w wyniku skorzystania przez Sprzedawcę z uprawnień przysługujących mu na podstawie § 8. powyżej.

V. WYDANIE, DOSTARCZANIE I OPÓŹNIENIA W DOSTARCZANIU TOWARÓW

§ 1. Miejscem wydania Towaru będzie siedziba HYDROG Rogalewski i Wspólnicy Sp. J., chyba że Strony postanowiły inaczej.

§ 2. Kupujący w każdej chwili może uzyskać informację o aktualnym etapie wykonywania Umowy. Dopuszcza się dostawy częściowe.

§ 3. W razie opóźnienia w wydaniu lub dostarczeniu Towaru, wydanie lub dostarczenie Towaru nastąpi w terminie ustalonym przez Strony.

§ 4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, Kupujący nie może odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy Towarów, ani też odstąpić od określonej Umowy. W razie zwłoki (tj. opóźnienia, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność) w dostarczeniu Towarów przekraczającej cztery tygodnie, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy, późniejszy termin na spełnienie świadczenia, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Kupujący może, na piśmie, od umowy odstąpić w przeciągu jednego tygodnia.

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

§ 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w tym również za opóźnienie lub zwłokę wymienione w p. V powyżej, jeśli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynikneło wskutek działania siły wyższej. Strony ustalają, że „siła wyższa” oznacza w szczególności:

  1. wszelkie okoliczności, w wyniku których wykonanie Umowy (realizacja Zamówienia) przez Sprzedawcę jest niemożliwa lub niewspółmiernie kosztowna w stosunku do wartości niedostarczonego Towaru;
  2. strajk;
  3. brak dostaw lub opóźnień w dostawach: produktów, surowców, materiałów i usług koniecznych do wykonania Umowy (realizacji Zamówienia);
  4. wojny, buntu, rebelii;
  5. klęski żywiołowej;
  6. zakłóceń w transporcie;
  7. innych podobnych zdarzeń.

§ 2. Ponadto Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za stratę poniesioną przez Kupującego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona.

§ 3. Obowiązek upewnienia się, iż Towary mogą być używane przez Kupującego i jego klientów w określonych celach, spoczywa wyłącznie na Kupującym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Kupującego w przypadku, gdy wynikły one z niewłaściwego stosowania Towarów przez Kupującego, chyba że Sprzedawca zapewnił Kupującego na piśmie, że Towary są przeznaczone do takiego określonego stosowania. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie w przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich przeciwko Sprzedawcy w związku ze szkodami poniesionymi przez takie osoby trzecie z powodu niewłaściwego zastosowania Towarów, odsprzedanych przez Kupującego osobom trzecim wraz z zapewnieniem o ich przydatności do określonych celów, jeśli Kupujący nie otrzymał takiego zapewnienia od Sprzedawcy.

VII. WLASNOŚĆ I RYZYKO UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA TOWARU

§ 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru, aż do dokonania rzeczywistej zapłaty należności, odpowiadającej w całości cenie Towaru w uzgodnionym przez Strony terminie płatności.

§ 2. Jednakże ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru każdorazowo przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Towaru.

§ 3. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera lub nie potwierdza w sposób zwyczajowo w danych przypadkach przyjęty, odebrania lub dostarczenia mu Towaru, ryzyko utraty, zniszczenie lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wezwania go przez Sprzedawcę, lub inną osobę, do odbioru dostarczonego Towaru.

§ 4. Kupujący jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności w celu zabezpieczenia Towaru przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

VIII. OPAKOWANIA

§ 1. W przypadku braku wskazań specjalnych, opakowania są przygotowywane przez Sprzedawcę zgodnie z naturą wyrobu, warunków jego transportu i przechowywania.

IX. TRANSPORT

§ 1. Koszty transportu, ubezpieczenia, zapłaty należnych podatków, opłat i ceł oraz inne koszty z tym związane pokrywa Kupujący, chyba że ustalono inaczej.

§ 2. W braku odmiennych postanowień Umowy Kupujący jest zobowiązany i uprawniony do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych w celu kontroli oraz nadzoru transportu, w szczególności do sprawdzania przesyłek przychodzących, a także, jeżeli istnieje taka konieczność, zwracanie uwagi firmie spedycyjnej, przewoźnikowi lub innym osobom na uchybienia w transporcie mogące zagrażać Towarom lub terminowi wykonania umowy, także wtedy, gdy transport odbywa się franco do oznaczonego miejsca dostarczenia.

X. PRÓBY TOWARU

§1. Wszelkie próby (testy) lub szczególna kontrola Towaru są możliwe na prośbę Kupującego, a jeśli Sprzedawca zaakceptuje tę usługę, próba lub kontrola może zostać dodatkowo zafakturowana.

XI. NAPRAWA

§ 1. Naprawy wykonywane są na żądanie Klienta, na podstawie sporządzonej przez Serwis karty zlecenia.

§ 2. Przed oddaniem pojazdu bądź urządzenia do naprawy Klient zobowiązany jest przekazać wykaz przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przekazanych wraz z urządzeniem a niepołączonych z nimi trwale.

§ 3. Na życzenia Klienta zostaną odpłatnie określone szacunkowe koszty naprawy.

§ 4. Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych Serwis poinformuje o tym Klienta. W takim wypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu usług. Formę zatwierdzenia rozszerzenia zakresu usług. Formę zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail, fax) każdorazowo określi Serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu bądź urządzenia serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek.

§ 5. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości Serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy urządzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższemu terminowi odbioru Serwis telefonicznie poinformuje o dodatkowym terminie na odbiór. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu bądź urządzenia, zapłaci Serwisowi karę umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną.

§ 6. Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z § 5 oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy lub urządzenia.

§ 7. Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie kalkulacji wynikowej kosztów naprawy. Należność za wykonane zlecenie jest płatna na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, gotówką w kasie Serwisu przed wydaniem pojazdu bądź urządzenia lub inną formą płatności wskazaną przez Serwis (przelew). Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub urządzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej – począwszy od dnia wymagalności.

§ 8. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia Serwis może żądać od Klienta zapłaty zaliczki. Zaliczka zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należności za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem naprawy.

XII. GWARANCJA

§ 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

§ 2. Sprzedawca zobowiązuje się względem Kupującego do, wedle swego wyboru, usunięcia wad fizycznych Towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 1 roku od odebrania Towaru przez Kupującego (Gwarancja) z wyłączeniem przypadku gdy producent towaru zastrzega inny okres gwarancji. W takim wypadku stosuje się warunki producenta.

§ 3. W przypadku napraw gwarancja udzielana jest na okres 3 miesięcy od dnia odebrania urządzenia lub samochodu, chyba, że strony postanowiły inaczej.

§ 4. Sprzedawca odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z Towaru. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z Towaru, uważa się normalne korzystanie z Towaru zgodnie z warunkami określonymi przez Sprzedawcę.

§ 5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia Towaru, jeżeli nastąpiło ono w wyniku nieprawidłowego korzystania oraz nieprawidłowego zainstalowania, a także w przypadku naprawy lub modyfikacji Towaru dokonanej poza punktem serwisowym.

§ 6. Gwarancja nie obejmuje Towaru, który choćby częściowo, został wytworzony z materiałów lub według specyfikacji dostarczonych przez Kupującego.

§ 7. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń następujących w wyniku:

1. normalnego  zużycia towaru;

2. wydarzenia przypadkowego lub siły wyższej.

§ 8.Gwarancja nie pokrywa kosztów przestojów, utraty zarobków, kosztów podróży, środków czyszczących oraz innych zużytych materiałów, smarów i oleju.

§ 9. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego zobowiązań wynikających z Warunków i Umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.

§ 10. Gwarancja wygasa w przypadku demontażu lub wymiany podzespołów lub ingerencję w urządzenie przez osoby inne niż pracownicy serwisu sprzedawcy.

§ 11. W ramach Gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad Towaru lub części Towaru, które uzna za wadliwe.

§ 12. W przypadku gdy niemożliwym okaże się usunięcie wad lub zastąpienie uszkodzonych części Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić zapłaconą cenę za wadliwe elementy lub części. Kupującemu nie przysługuje w takim wypadku roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany, gdy nie zostały one wcześniej zatwierdzone przez Sprzedawcę.

§ 13. W celu skorzystania z Gwarancji Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie Towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia sie wady. Zawiadomienie może być dokonane dostępnymi środkami komunikacji oraz musi być dodatkowo dostarczone listem poleconym z potwierdzeniem odbioru (Zawiadomienie).

§ 14. Zawiadomienie powinno zawierać także opis warunków ujawnienia sie wady. W razie potrzeby Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedawcy wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustalenia sposobu jej usunięcia.

§ 15. W przypadku wad oczywistych Zawiadomienie musi zostać wysłane w terminie 8 dni od odebrania Towaru. W razie wątpliwości za wady oczywiste uważa sie wady Towaru, które uniemożliwiają właściwe korzystanie z Towaru lub powodują, iż Towar ma cechy wyraźnie odmienne od ustalonych w Umowie.  

§ 16. Powyższe postanowienia dotyczące gwarancji stosuje się odpowiednio do stosunków pomiędzy Serwisem a Klientem z tytułu naprawy.

XIII. ZWROT TOWARU NOWEGO

§ 1. Zakupiony towar, za wyjątkiem sytuacji objętych Gwarancją, nie podlega zwrotowi.

XIV. TAJEMNICA HANDLOWA

§ 1. Wszelkie informacje dotyczące działalności Sprzedawcy/Serwisu, które nie są publicznie znane, jak również postanowienia niniejszych Warunków, mają charakter poufny i stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).

§ 2. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i Umów.

§ 3. Kupujący podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.

§ 4. Jeżeli Kupujący zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności Sprzedawcy/Serwisu, zawiadomi o tym Sprzedawcę/Serwis i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji. Niniejsze zobowiązanie wiąże Kupującego także po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Warunków, przez okres trzech lat od wypowiedzenia lub rozwiązania. Po tym okresie informacje poufne będą chronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).

Bez pisemnej zgody Sprzedawcy/Serwisu Kupujący nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych Sprzedawcy/Serwisu, ani też powoływał się na związki gospodarcze ze Sprzedawcą/Serwisem w jakimkolwiek celu.

XV. SPORY

§ 1 Sprzedaż, naprawa i dostawy Towarów na podstawie Warunków podlegają przepisom polskiego prawa, w szczególności kodeksowi cywilnemu.

§ 2 Wszelkie spory wynikłe między Kupującym/Klientem a Sprzedającym/Serwisem, związane ze sprzedażą/naprawą Towaru na podstawie niniejszych Warunków oraz Umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy/Serwisu.

XVI. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY, NAPRAWY I GWARANCJI

§ 1. Sprzedawca/Serwis zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Naprawy i Gwarancji. Gdy taka sytuacja zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich Zamówień wydanych po dacie modyfikacji, tak samo dla zamówień uzupełniających lub związanych z wcześniej dokonaną sprzedażą lub naprawą.